Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3 w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://zszs.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Organy i osoby sprawujące funkcje w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kłodzku oraz ich kompetencje

Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły - mgr Krzysztof Szymański 2. Rada Pedagogiczna


Dyrektor Szkoły: 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. 2. Dyrektor decyduje w sprawach: - zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników; - przyznawania nagród dyrektora, wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom. 3. Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 4. Dyrektor szkoły w szczególności: - kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; - sprawuje nadzór pedagogiczny; - sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; - realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji; - wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 5. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci Szkoła. 6. Dyrektor Szkoły w wykonaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 7. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach i na zasadach określonych w rozdziale Prawa i obowiązki ucznia - Statutu Szkoły.


Rada Pedagogiczna: 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Rady Pedagogicznej oraz powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem Rady. 4. Dyrektor Szkoły ma obowiązek nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawić Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy szkoły; b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; d) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych; e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; b) projekt planu szkoły; c) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień; d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły. 9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Sposób głosowania jest ustalony przez Radę Pedagogiczną. 10. Rada Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 11. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej powiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian. 13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


Społeczne organy szkoły:


Rada Rodziców: 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zasady i regulamin tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 3. Regulamin działalności Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 5. Rada Rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 6. Rada Rodziców wydaje opinie na temat nauczyciela odbywającego staż. Powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.


Samorząd Uczniowski: 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 3. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd Samorządu. 4. Zasady wybierania i działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim. 5. Zarząd Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 7. Zarząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, terapii pedagogicznej, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami; b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; d) prawo do redagowania i wydawania własnej gazety; e) prawo do organizowania działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3 w Kłodzku

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Sławomir Szuber
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krzysztof Szymański
ilość wyświetleń:   2412
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   17.12.2010 13:10